'

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 về ngành Công nghiệp nước ta (Có đáp án)

Theo dõi 1.edu.vn trên
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 về ngành Công nghiệp nước ta (Có đáp án)
Mục lục

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Ý nào sau đây không phải là phương hướng chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công

nghiệp ở nước ta hiện nay?

A. Xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt.

B. Đẩy mạnh phát triển ở tất cả các ngành công nghiệp.

C. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.

D. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

 

Câu 2. Vùng chiếm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất ở nước ta là:

A. Đồng bằng sông Hồng.                         B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.                                        D. Đ ồng bằng sông Cửu Long.

 

Câu 3. Sản xuất thủy điện là chuyên môn hóa sản xuất của cụm công nghiệp

A. Đáp Cầu - Bắc Giang.                          B. Đông Anh – Thái Nguyên

C. Hà Đông – Hòa Bình.                           D. Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa

 

Câu 4. Ba vùng có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 80% sản lượng của cả nước là

A. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long

B. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Câu 5. Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

A. Dệt –  may.                                                        B. Luyện kim

C. Chế biến lương thực thực phẩm.                   D. Năng lượng

 

Câu 6. Khu vực ngoài nhà nước gồm

A. Địa phương, tư nhân.

B. Tư nhân, cá thể, tập thể

C. Địa phương, tư nhân, cá thể.

D. Nước ngoài, cá thể, địa phương

 

Câu 7. Cơ cấu công nghiệp được biểu hiện ở

A. Các ngành công nghiệp trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp

B. Mối quan hệ giữa các ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp

C. Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp

D. Thứ tự về giá trị sản xuất của mỗi ngành trong toàn b ộ hệ thống các ngành công nghiệp

 

Câu 8. Điểm nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang

thiết bị và công nghệ trong công nghiệp ?

A. Hạ giá thành sản phẩm                         B. Tăng năng suất lao động

C. Đa dạng hóa sản phẩm                          D. Nâng cao chất lượng

 

Câu 9. Hướng chuyên môn hoá của tuyến công nghiệp Hạ Long- Cẩm Phả là :

A. Vật liệu xây dựng,  khai thác than và cơ khí.  

B. Cơ khí, điện tử và vật liệu xây dựng.

C. Cơ khí, chế biến thực phẩm và luyện kim.    

D. Dệt may, xi măng và hoá chất.

 

Câu 10. Theo cách phân loại hiện hành nước ta có:

A. 2 nhóm với 28 ngành.                  B. 3 nhóm với 29 ngành.

C. 3 nhóm với 30 ngành.                   D. 5 nhóm với 31 ngành.

 

Câu 11. Phân hoá học là sản phẩm của ngành công nghiệp :

A. Năng lượng.                                     B. Vật liệu xây dựng.

C. Công nghiệp hóa chất                     D. Chế biến và hàng tiêu dùng

 

Câu 12. Ở Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng là nơi có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước được

thể hiện ở :

A. Là vùng có tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp cao nhất trong các vùng.

B. Là vùng có các trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước.

C. Là vùng tập trung nhiều các trung tâm công nghiệp nhất cả nước.

D. Là vùng có những trung tâm công nghiệp nằm rất gần nhau.

 

Câu 13. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, Các trung tâm công nghiệp nằm ở phía tây bắc Hà Nội có hướng chuyên môn hoá về:

A. Luyện kim, cơ khí.                          B. Dệt may, vật liệu xây dựng.

C. Năng lượng.                                     D. Hoá chất, giấy.

 

Câu 14.  Đây không phải là một đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta

hiện nay :

A. Có thế mạnh lâu dài để phát triển.

B. Đem lại hiệu quả kinh tế cao.

C. Có tác động đến sự phát triển các ngành khác.

D. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm.

 

Câu 15.  Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ :

A. Có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước.

B. Giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên.

C. Khai thác một cách có hiệu quả các thế  mạnh vốn có.

D. Có dân số đông, lao động dồi dào và có trình độ tay nghề cao.

 

Câu 16.  Đây là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.

A. Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm

B. Luyện kim.

C. Chế biến gỗ và lâm sản.  

D. Sành - sứ - thuỷ tinh.

 

Câu 17.  Đây là trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất của Duyên hải miền Trung.

A. Thanh Hoá.              B. Vinh.                C. Đà Nẵng.                     D. Quy Nhơn.

 

Câu 18. Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi

trước một bước là :

A. Chế biến nông, lâm, thuỷ sản.                         B. Sản xuất hàng tiêu dùng.

C. Điện năng.                                                       D. Khai thác và chế biến dầu khí.

 

Câu 19.  Đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.

A. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp theo chiều rộng.

B. Tăng nhanh tỉ tr ọng các ngành công nghiệp nhóm A.

C. Cân đối tỉ trọng giữa nhóm A và nhóm B.

D. Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.

 

Câu 20. Năm 2005, khu vực hiện chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của

nước ta là

A. Quốc doanh.        B. Tập thể.                    C. Tư nhân và cá thể.                D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

 -----------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------