'

Giải câu 11 bài: Ôn tập chương III

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 11 bài: Ôn tập chương III

Câu 11: Trang 93 - sgk hình học 12

Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với mặt phẳng tọa độ Oxz và cắt hai đường thẳng:

(d) :  $\left\{\begin{matrix}x=t &  & \\  y=-4+t&  & \\ z=3-t&  & \end{matrix}\right.$ và (d') :  $\left\{\begin{matrix}x=1-2t' &  & \\  y=-3+t'&  & \\ z=4-5t'&  & \end{matrix}\right.$

Bài Làm:

Gọi $A(t;-4+t;3-t)$ và $B(1-2t';-3+t';4-5t')$ là giao điểm của  ∆ với hai đường thẳng d và d'.

=> $\vec{AB}=(-2t'-t+1;t'-t+1;-5t'+t+1)$

Theo bài ra: $\Delta \perp mp(Oxz)$

=> $AB \perp mp(Oxz)$

<=> $\left\{\begin{matrix}-2t'-t+1=0 &  & \\ t'-t+1\ neq 0 &  & \\ -5t'+t+1=0 &  & \end{matrix}\right.$

<=> $\left\{\begin{matrix}t=\frac{3}{7} & \\ t'=\frac{2}{7} & \end{matrix}\right.$

=> $A(\frac{3}{7};-\frac{25}{7};\frac{18}{7})$

=> Phương trình tham số của $\Delta$ là: $\left\{\begin{matrix} x=\frac{3}{7} &  & \\  y=-\frac{25}{7}+t &  & \\ z=\frac{18}{7} &  & \end{matrix}\right.$