'

Giải câu 2 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 2 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat
Mục lục

Câu 2: Trang 37 sgk hóa học 12

 Khi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Chất này có thể làm men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?

A. Axit axetic;                            
B. Glucozơ;
C. Saccarozơ;                            
D. Fructozơ.

Bài Làm:

Chọn đáp án B.

  • Đốt cháy glucozơ

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

 nH2O : nCO2 = 1 : 1

  • Lên men: