'

Giải câu 2 bài: Khái niệm về khối đa diện

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 2 bài: Khái niệm về khối đa diện

Bài 2 :Trang 12-sgk hình học12

Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của một số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó phải là một số chẵn. Cho ví dụ.

Bài Làm:

Gọi D là số đỉnh của đa diện và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của một số lẻ (2n+1) mặt thì tổng số mặt của nó là (2n+1)D.

Vì mỗi cạnh là chung cho hai mặt nên số cạnh của đa diện là $C=\frac{(2n+1)D}{2}$.

Vì C là số nguyên nên (2n+1)D chia hết cho 2. Mà (2n+1) là số lẻ nên D phải chia hết cho 2 hay D là số chẵn.

Vậy tổng số đỉnh của nó phải là một số chẵn.

Ví dụ: Tứ diện có 4 đỉnh, mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt.

Hình lập phương có 8 đỉnh, mỗi đỉnh là đrinh chung của 3 mặt.