'

Giải câu 2 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 2 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

Câu 2: Trang 89 - sgk hình học 12

Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng 

d: $\left\{\begin{matrix}x=2+t &  & \\y=-3+2t  &  & \\ z=1+3t &  & \end{matrix}\right.(t \in R)$  lần lượt trên các mặt phẳng sau:

a) (Oxy) 

b) (Oyz)

Bài Làm:

Ta có: $M(2;-3;1) và N(3;-1;4) \in d$

Gọi M' và N' là hình chiếu của M và N lên mp(Oxy) 

=> M'(2;-3;0) và N'(3;-1;0)

=> $\overrightarrow{MN}=(1;2;0)$

=> Đường thẳng M'N' là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d lên mp(Oxy).

=> Phương trình tham số của đường thẳng M'N' lên mp(Oxy) có dạng: $\left\{\begin{matrix}x=2+t &  & \\y=-3+2t  &  & \\ z=0 &  & \end{matrix}\right.(t \in R)$

b) Tương tự:

=> Phương trình tham số của đường thẳng lên mp(Oyz) có dạng: $\left\{\begin{matrix}x=0 &  & \\y=-3+2t  &  & \\ z=1+3t &  & \end{matrix}\right.(t \in R)$