'

Giải câu 3 bài 5: Glucozơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 3 bài 5: Glucozơ

Câu 3: Trang 25 sgk hóa học 12 

Cacbohiđrat là gì? Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng ? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa.

Bài Làm:

Cacbohđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung Cn(H2O)m.

Có nhiều nhóm cacbohidrat, quan trọng nhất là 3 nhóm sau đây:

  • Monosaccrit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được. Ví dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6).
  • Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit. Ví dụ: saccarozơ, mantozơ. (C12H22O11).
  • Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccrit. Ví dụ: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n.