'

Giải câu 3 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 3 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Câu 3: Trang 37 sgk hóa học 12

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic.
b) Glucozơ, saccrozơ,  glixerol.
c) Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột.

Bài Làm:

a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic.

Cách 1: Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ:

  • Nhận biết được glixerol ( còn lại glucozơ , anđehit axetic)
  • Sau đó dùng Cu(OH)2: hòa tan được kết tủa tạo phức màu xanh làm là glucozơ

Cách 2: Dùng  Cu(OH)2/OH.

  • Hòa tan được kết tủa tạo phức màu xanh làm là glucozơ , glixerol từ đó nhận được anđehit axetic
  • Sau đó đun nóng thì nhận được glucozơ vì xuất hiện kết tủa đỏ gạch.

b) Glucozơ, saccrozơ,  glixerol.

  • Cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ nhận ra glucozơ.
  • Đun nóng 2 dung dịch còn lại với dung dịch H2SO4 sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ nhận ra saccarozơ.

c) Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột.

  • Dung dịch iot, nhận ra hồ tinh bột.
  • Cho Cu(OH)2 vào 2 dung dịch còn lại, lắc nhẹ, saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.