'

Giải câu 4 bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Câu 4: Trang 34 sgk hóa học 12

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có).

Bài Làm:

Tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: đều có phản ứng thủy phân tạo ra monosaccarit.