'

Giải câu 4 bài: Hàm số lũy thừa

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài: Hàm số lũy thừa

Câu 4: Trang 61- sgk giải tích 12

Hãy so sánh các số sau với 1:

a) $(4,1)^{2,7}$

b) $(0,2)^{0,3}$

c) $(0,7)^{3,2}$

d) $\sqrt{3}^{0,4}$

Bài Làm:

a) Ta có : $4,1 > 1 => (4,1)^{2.7}>1$

Mà $1= 1^{2,7}$

=> $(4,1)^{2,7}>1$

b) Ta có: $(0,2)^{0,3}=(\frac{1}{5})^{0,3}=\frac{1}{5^{0,3}}$

=> $5^{0,3}>5^{0}<=>5^{0,3}>1$

=> $\frac{1}{5^{0,3}}<1$

=> $(0,2)^{0,3}<1$

c) Tương tự: $(0,7)^{3,2}<(0,7)^{0}$

Mà $(0,7)^{0}=1$

=> $(0,7)^{3,2}<1$

d) Vì $\sqrt{3}>1;0,4>0$

=> $\sqrt{3}^{0,4}>\sqrt{3}^{0}$

=> $\sqrt{3}^{0,4}>1$