'

Giải câu 5 bài 5: Glucozơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 5 bài 5: Glucozơ

Câu 5: Trang 25 sgk hóa học 12

Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic;
b) Fructozơ, gliixerol, etanol;
c) Glucozơ, fomanđehit, etanoll. axit axetic.

Bài Làm:

a.

Chất cần tìm

Thuốc thử

Glucozơ

 

Glixerol

Etanol

Axit axetic

Quỳ tím

Không đổi màu

Không đổi màu

Không đổi màu

Hồng

Cu(OH)2 lắc nhẹ

Dung dịch xanh lam

Dung dịch xanh lam

Không tan

-

Cu(OH)2/OH- , to

↓ đỏ gạch

Không có ↓

-         

 

-

b.

Chất cần tìm

Thuốc thử

Fructozơ

Glixerol

Etanol

Cu(OH)2 lắc nhẹ

Dung dịch xanh lam

Dung dịch xanh lam

-

Cu(OH)2/OH- , to

↓ đỏ gạch

↓ đỏ gạch

-

c.

Chất cần tìm

Thuốc thử

Glucozơ

 

Fomanđehit

Etanol

Axit axetic

Quỳ tím

Không đổi màu

Không đổi màu

Không đổi màu

Hồng

Cu(OH)2 lắc nhẹ

Dung dịch xanh lam

--

-

-

Cu(OH)2/OH- , to

↓ đỏ gạch

↓ đỏ gạch

-

-