'

Giải câu 5 bài: Hàm số lũy thừa

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 5 bài: Hàm số lũy thừa

Câu 5: Trang 61- sgk giải tích 12

Hãy so sánh các cặp số sau:

a) $(3,1)^{7,2}$ và $(4,3)^{7,2}$

b) $(\frac{10}{11})^{2,3}$ và $(\frac{12}{11})^{2,3}$

c) $(0,3)^{0,3}$ và $(0,2)^{0,3}$

Bài Làm:

a) Ta có: $3,1 < 4,3$

=>  $(3,1)^{7,2} < (4,3)^{7,2}$

b) Vì $\frac{10}{11}<\frac{12}{11}$

=> $(\frac{10}{11})^{2,3} < (\frac{12}{11})^{2,3}$

c) Tương tự: $0,3 > 0,2$

=> $(0,3)^{0,3} > (0,2)^{0,3}$