'

Giải câu 8 bài: Ôn tập chương III

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 8 bài: Ôn tập chương III

Câu 8: Trang 93 - sgk hình học 12

Viết phương trình mặt phẳng ($\alpha $) tiếp xúc với mặt cầu (S): $x^{2}+y^{2}+z^{2}-10x+2y+26z+170=0$ và // với hai đường thẳng: 

(d) : $\left\{\begin{matrix}x=-5+2t &  & \\  y=1-3t&  & \\ z=-13+2t&  & \end{matrix}\right.$

(d') : $\left\{\begin{matrix}x=-7+3t &  & \\  y=-1-2t&  & \\ z=8&  & \end{matrix}\right.$

Bài Làm:

Mặt cầu có tâm $I(5;-1;-13)$

                   Bán kính: $R=\sqrt{25+1+169-170}=5$

Theo bài ra: phương trình mặt phẳng ($\alpha $) // với hai đường thẳng d và d'

=> $\overrightarrow{n_{(\alpha)}}=\overrightarrow{u_{d}}\wedge \overrightarrow{n_{d'}}=(4;6;5)$

=> Phương trình mp($\alpha$) có dạng: $4x+6y+5z+D=0$

Mặt khác: mp($\alpha$) tiếp xúc với mặt cầu (S)

=> $d(I,(\alpha ))=R<=>\frac{\left | 4.5+6.(-1)+5.(-13)+D \right |}{\sqrt{16+36+25}}=5$

<=> $\left | D-5 \right |=5\sqrt{77}$

<=> $D=51 \pm 5\sqrt{77}$

=> Hai mặt phẳng thoả mãn yêu cầu:

$(\alpha_{1}): 4x+6y+5z+51+5\sqrt{77}=0$

$(\alpha_{2}): 4x+6y+5z+51−5\sqrt{77}=0$