'

Giải câu 9 bài: Phương trình mặt phẳng

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 9 bài: Phương trình mặt phẳng

Câu 9: Trang 81 - sgk hình học 12

Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) $2x – y + 2z – 9 = 0 (\alpha)$

b) $12x – 5z + 5 = 0 ( \beta)$

c) $x=0$

Bài Làm:

a) $d(A,(\alpha))=\frac{\left | 2.2-4+2.(-3)-9 \right |}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{15}{3}=5$

b) $d(A,(\beta))=\frac{\left | 12.2-5.(-3)+5 \right |}{\sqrt{144+25}}=\frac{44}{13}$

c) $d(A,(\gamma ))=2$