'

Looking back Unit 5: Cultural Identity

Theo dõi 1.edu.vn trên
Looking back Unit 5: Cultural Identity
Mục lục
Phần Looking back bao gồm 3 phần (từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp) giúp bạn học có cái nhìn tổng quát về những gì đã học của unit 5 với chủ đề "Cultural Identity" để củng cố các phần đã học bao gồm: thì HTHT và HTHTTD cùng cấu trúc so sánh. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
2. Listen and repeat the sentences in 1

Looking back – Unit 5: Cultural Identity

Pronunciation 

1. Underline the sounds that can be affected by assimilation.  (Gạch dưới những âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự đồng hóa.)

Giải:

 1. We took a lot of pictures of the Grand Canyon and the Golden Gate Bridge during our trip to the US.
 2. In her dress shop, Alice showed us traditional dresses and some nice shoes.
 3. Wheres your credit card, Tom?
 4. Indian cuisine had gained popularity in Canada before Indian immigrants settled there.
 5. People living in a foreign country don’t want to be treated as second-class citizens.

Dịch:

 1. Chúng tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh của Grand Canyon và Cầu Cổng Vàng trong chuyến đi Mỹ của chúng tôi.
 2. Trong cửa hàng trang phục của mình, Alice cho chúng tôi xem trang phục truyền thống và một số đôi giày đẹp.
 3. Thẻ tín dụng của bạn ở đâu, Tom?
 4. Ẩm thực Ấn Độ đã trở nên phổ biến ở Canada trước khi người nhập cư Ấn Độ định cư ở đó.
 5. Người sống ở nước ngoài không muốn bị coi là công dân hạng nhì.

2. Listen and repeat the sentences in 1.  (Nghe và nhắc lại các câu trong phần 1)

Vocabulary 

Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp.)

Giải:

 1. Festivals help people to preserve their traditions and strengthen community spirit.
 2. I think the most important feature of the cultural identity of a nation is the language.
 3. Many of the cultural practices in Indai are linked to the natural environment.
 4. The villagers show their national pride by playing traditional gongs and drums.
 5. During the war, many countries expressed solidarity with Vietnamese people.
 6. In Vietnam, during the wedding ceremony, the bride usually wears the ao dai, a national costume, and then she changes into a western-style gown for the reception.

Dịch:

 1. Lễ hội giúp mọi người lưu giữ truyền thống và củng cố tinh thần cộng đồng.
 2. Tôi nghĩ rằng tính năng quan trọng nhất nhận dạng văn hóa của một quốc gia là ngôn ngữ.
 3. Nhiều thực tiễn văn hóa ở Ấn Độ có liên quan đến môi trường tự nhiên.
 4. Dân làng cho thấy niềm tự hào quốc gia của họ bằng cách chơi cồng chiêng và trống truyền thống.
 5. Trong chiến tranh, nhiều quốc gia đã bày tỏ tình cảm liên kết gắn bó với người Việt Nam.
 6. Ở Việt Nam, trong lễ cưới, cô dâu thường mặc áo dài, một loại trang phục dân tộc và sau đó cô ấy thay đổi sang một bộ váy cưới kiểu phương Tây để tiếp khách.

Grammar 

1. Read the exchanges. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. Use the passive voice if necessary. (Đọc trao đổi. Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Sử dụng thể bị động nếu cần thiết.)

Giải:

 1. has become, have continued, has been working
 2. have never seen, have worn, has even become

Dịch:

 • 1. Lian: Những người đàn ông Việt Nam mặc áo dài ngày xưa phải không?
 • Ha: Vâng. Nhưng ngày nay đàn ông chỉ mặc nó vào những dịp đặc biệt. Áo dài đã trở thành một biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính Việt Nam, và nhiều nhà thiết kế thời trang vẫn tạo ra thiết kế mới cho nó.
 • Lian: Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, tôi nghe nói rằng sẽ có một buổi trình diễn Áo dài tại Festival Huế vào tháng tới.
 • Ha: Vâng. Chị gái tôi, là một nhà thiết kế thời trang, làm việc ngày đêm để chuẩn bị cho buổi diễn.
 • 2.Kim: Tony, những người Anh mặc kile phải không?
 • Tony: Không thực sự. Những người đàn ông Scotland mặc kile, như một cách để thể hiện bản sắc văn hoá của họ.
 • Kim: Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn mặc kile. Bạn đến từ Scotland, phải không?
 • Tony: Vâng, đúng vậy. Tôi có một chiếc kile, và tôi đã mặc nó năm lần trong năm nay, nhưng tôi chỉ mặc nó vào những dịp đặc biệt.
 • Kim: Bạn nên mặc nó thường xuyên hơn. Bạn biết đấy, ngay cả kile Scotland cũng trở thành đồng phục cần thiết cho những người hâm mộ đội bóng đá quốc gia Scotland.

2. Read the situation and complete Andy's statements about himself, using repeated comparatives.  (Đọc tình huống và hoàn thành các báo cáo của Andy về bản thân mình, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

Giải:

 1. My English tests are getting harder and harder (Các bài kiểm tra Tiếng Anh của tôi đang ngày càng trở nên khó khăn hơn)
 2. As a result, I’m getting lower and lower test scores. (Kết quả là, tôi nhận được điểm kiểm tra ngày càng thấp)
 3. It’s becoming more and more difficult for me to keep up with the other students in my class. (Nó trở nên ngày càng khó khăn hơn đối với tôi để theo kịp với những sinh viên khác trong lớp của tôi.)
 4. It seems that hte textbook just gets more and more complicated. (Dường như sách giáo khoa ngày càng phức tạp hơn.)
 5. Now I have to spend more and more time reviewing the lessons every day. (Bây giờ tôi phải dành ngày càng nhiều thời gian để xem lại các bài học mỗi ngày.)
 6. Consequently, I have less and less time for the recreation. (Do đó, tôi có ngày càng thời gian để giải trí.)