'

Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1, S2 là d = 11 cm. Cho cần rung, ta thấy hai điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động

Theo dõi 1.edu.vn trên
Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1, S2 là d = 11 cm. Cho cần rung, ta thấy hai điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động

Câu 8: SGK Vật lí 12 trang 45:

Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1, S2 là d = 11 cm. Cho cần rung, ta thấy hai điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền sóng.

Bài Làm:

Tóm tắt:

S1S2 = 11 (cm)

S1 , S2  đứng yên

Giữa đoạn S1S2 có 10 điểm đứng yên khác

f = 26 Hz

Tính tốc độ truyền sóng v?

Bài giải

Gọi M là điểm bất kì thuộc đoạn S1S2

       Khoảng cách từ M đến S1  là d­1 , đến S2 là d2.

Để tại M là cực tiểu giao thoa (đứng yên) thì hiệu đường truyền đến S1, S2 phải thỏa mãn phương trình:

d2 – d1 = (k + $\frac{1}{2}$). λ

Mà M $\in$  S1S2  nên, ta có:

$ \left | d_{2} - d_{1} \right |$ $\leq $ S1S2

$ \Leftrightarrow $ - S1S2 $\leq $ d2 - d1 $\leq $ S1S2

$\Leftrightarrow $ - S1S2 $\leq $ (k + $\frac{1}{2}$) $\leq $ S1S2 (*)

Do tính đối xứng của điều kiện (*) và giữa đoạn S1S2  có 10 điểm đứng yên khác nên khi M $\equiv $ (hoặc S2 ) thì

d2 – d1 = S1S2 (hoặc - S1S2) và k= $\pm $5

$\Rightarrow $ 11.10^{-2} = (5 + $\frac{1}{2}$).$\lambda$

$\Leftrightarrow $ 11.10^{-2} = 5,5.$\frac{v}{f}$

$\Leftrightarrow $ v = $\frac{11.10^{-2}.f}{5.5}$ = $\frac{11.10^{-2}.26}{5.5}$ = 0,52 (m)