'

Câu 9 trang 49: Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định, dao động với một bụng sóng độc nhất (ở giữa dây).

Theo dõi 1.edu.vn trên
Câu 9 trang 49: Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định, dao động với một bụng sóng độc nhất (ở giữa dây).

Câu 9: SGK Vật lí 12, trang 49:

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định, dao động với một bụng sóng độc nhất (ở giữa dây).

a, Tính bước sóng $\lambda $ của sóng trên dây.

b, Nếu dây dao động với ba bụng sóng thì bước sóng là bao nhiêu?

Bài Làm:

Tóm tắt

Độ dài sợi dây: l = 0,6 m.

Số bụng sóng $N_{bụng} = 1$

a, $\lambda = ?$

b, Nếu $N_{bụng} = 3$ thì $\lambda {}' = ?$

Bài giải

Đây là bài toán sóng dừng trên dây với hai đầu cố định.

Để trên dây xuất hiện sóng dừng, ta phải có: $l = k.\frac{\lambda }{2}$. (*)

a, Trên dây xuất hiện một bụng sóng $\Rightarrow $ k = 1

Thay k  = 1 vào điều kiện (*), $\Rightarrow $ $\lambda = \frac{2.l}{k} = \frac{2.0,6}{1} = 1,2 (m)$.

b, Trên dây xuất hiện 3 bụng sóng $\Rightarrow $ k = 3

Thay k  = 3 vào điều kiện (*), $\Rightarrow $ $\lambda = \frac{2.l}{k} = \frac{2.0,6}{3} = 0,4 (m)$