'

Giải câu 1 Bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 1 Bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Câu 1: Trang 33 sgk hóa học 12

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.
B. Thủy phân xenluloz ơ thu được glucozơ.
C. Thủ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.
D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.

Bài Làm:

Câu 1:

A.Sai, Fructozơ tráng bạc vì trong môi trường kiềm fructozơ chuyển về dạng glucozơ

B.Đúng, xenlulozơ được tạo bởi nhiều phân tử glucozơ

C.Sai, thủy phân tinh bột chỉ thu được glucozơ

D. Sai, zenlulozơ và tinh bột đều không có phản ứng tráng bạc

Chọn đáp án B