'

Giải câu 1 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 1 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Câu 1: Trang 36 sgk hóa học 12

Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3;              
B. Nước brom và NaOH;
C. HNO3 và AgNO3/NH3;                  
D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Bài Làm:

Chọn đáp án A.

Đầu tiên dùng Cu(OH)2 

  • Nhận biết được anđehit axetic (không hòa tan được Cu(OH)2)
  • Glucozơ, saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.

Dùng AgNO3/NH3,đun nhẹ

  • Nhận biết được glucozơ (tạokết tủa Ag). Còn lại là saccrozơ