'

Giải câu 2 bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 2 bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Câu 2: Trang 33 sgk hóa học 12

Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?

a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.

b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ.

c) Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xen luloz ơ đều cho một loại monosaccarit.

d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ.

Bài Làm:

Câu 2:

a) Sai, vì saccarozơ được tạo bởi glucozo và frucozo còn tinh bột tạo bởi nhiều mắt xích glucozơ

b) Sai,

C) Sai,

D) Đúng