'

Giải câu 3 bài: Phương trình mặt phẳng

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 3 bài: Phương trình mặt phẳng

Câu 3: Trang 80 - sgk hình học 12

a) Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ Oxy, Oyz và Ozx

b) Lập phương trình của các mặt phẳng đi qua điểm M(2; 6; -3) và lần lượt song song với các mặt phẳng tọa độ.

Bài Làm:

Mặt phẳng (Oxy) qua điểm O(0 ; 0 ; 0) và có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{k}=(0;0;1)$  và là vectơ chỉ phương của trục Oz.

Phương trình mặt phẳng (Oxy) có dạng: $0.(x - 0) +0.(y - 0) +1.(z - 0) = 0<=> z=0$

Tương tự:

Phương trình mặt phẳng (Oyz) là : $x = 0$  

Phương trình mặt phẳng (Ozx) là: $y = 0$

b) Mặt phẳng (P) qua điểm M(2; 6; -3) song song với mặt phẳng Oxy nhận $\overrightarrow{k}=(0;0;1)$ làm vectơ pháp tuyến.

Phương trình mặt phẳng (P) có dạng: $z +3 = 0$.

Tương tự:

Mặt phẳng (Q) qua M và song song với mặt phẳng (Oyz) có phương trình: $x - 2 = 0$.

Mặt phẳng qua M song song với mặt phẳng (Oxz) có phương trình: $y - 6 = 0$.