'

Giải câu 4 bài: Hệ tọa độ trong không gian

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài: Hệ tọa độ trong không gian

Câu 4: Trang 68 - sgk hình học 12

a) Tính $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}$ với $\overrightarrow{a}=(3;0;-6)$ và $\overrightarrow{b}=(2;-4;0)$

b) Tính $\overrightarrow{c}.\overrightarrow{d}$ với $\overrightarrow{c}=(1;-5;2)$ và $\overrightarrow{b}=(4;3;-5)$

Bài Làm:

Áp dụng công thức: $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=(a_{1}.b_{1}+a_{2}.b_{2}+a_{3}.b_{3})$

a) $\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=3.2+0.(-4)+(-6).0=6$

b) $\overrightarrow{c}.\overrightarrow{d}=1.4+(-5).3+2.(-5)=-21$