'

Giải câu 4 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 4 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

Câu 4: Trang 90 - sgk hình học 12

Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau:

d: $\left\{\begin{matrix}x=1+at &  & \\y=t  &  & \\ z=-1+2t &  & \end{matrix}\right.$ và d': $\left\{\begin{matrix}x=1-t' &  & \\y=2+2t'  &  & \\ z=3-t' &  & \end{matrix}\right.$

Bài Làm:

Theo bài ra để d và d' cắt nhau

<=> $\left\{\begin{matrix}1+at=1-t' &  & \\t=2+2t'  &  & \\ -1+2t=3-t' &  & \end{matrix}\right.$ có duy nhất một nghiệm.

Giải hệ ta được: $\left\{\begin{matrix}t=2 & \\ t'=0 & \end{matrix}\right.$

Thay giá trị vào pt: $1+2a=1 => a=0$

Vậy để d và d' cắt nhau <=> $a=0$.