'

Giải câu 5 bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 5 bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Câu 5: Trang 34 sgk hóa học 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
b) Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3trong NH3.
c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/H2SO4đặc.

Bài Làm:

a) Thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.


b) Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3trong NH3.


c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/H2SO4đặc.