'

Giải câu 5 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 5 Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Câu 5:Trang 37 sgk hóa học 12 

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.
b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.
c)  1 kg saccarozơ.
Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bài Làm:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

mtinh bột=80/100= 0,8 (kg)

   162n kg                                 180n kg

    0,8 kg                                       x kg

→ x = (0,8.180n)/162n = 0,8889 (kg)

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

mxenlulozơ= (0,8 . 180n)/162n = 0,5 (kg)

   162n kg                                 180n kg

   0,5 kg                                       y kg

→ y = (0,8.180n)/162n = 0,556 (kg)

c)  1 kg saccarozơ.

                   

    342 kg                                 180 kg

     1 kg                                   z kg

→ z = 180/142 = 0,5263 (kg).