'

Giải câu 5 bài: Ôn tập cuối năm

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 5 bài: Ôn tập cuối năm

Câu 5: Trang 99 - sgk hình học 12

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: $x^{2} + y^{2} + z^{2} = 4a^{2} (a > 0)$.

a) Tính diện tích của mặt cầu (S) và thể tích của khối cầu tương ứng.

b) Mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (Oxy) theo đường tròn (C). Xác định tâm và bán kính của (C).

c) Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ nhận (C) làm đáy và có chiều cao bằng a . Tính thể tích của khối trụ tương ứng.

Bài Làm:

a) Mặt cầu có tâm $I(0;0;0)$

    Bán kính: $R=2a$

=> Diện tích mặt cầu là: $S=4\prod R^{2}=16\prod a^{2}$

     Thể tích khối cầu là: $V=\frac{4}{3}\prod R^{3}=\frac{32}{3}\prod a^{3}$

b) Ta có mp(Oxy) đi qua tâm mặt cầu .

=> mp(Oxy) cắt (S) theo đường tròn lớn.

=> Tâm (C) chính là tâm mặt cầu $I(0;0;0)$ và bán kính $r=R=2a$.

c) Hình trụ có đáy là hình tròn (C) và chiều cao $a\sqrt{3}$

=> Diện tích xung quanh khối trụ là: $S_{xq}=2\prod rh=2\prod .2a.a\sqrt{3}=4\prod a^{2}\sqrt{3}$

     Thể tích khối trụ là: $V=\prod r^{2}.h=4\prod .a^{2}\sqrt{3}$