'

Giải câu 9 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 9 bài: Phương trình đường thẳng trong không gian

Câu 9: Trang 91 - sgk hình học 12

Cho hai đường thẳng:

d: $\left\{\begin{matrix}x=1-t &  & \\y=2+2t  &  & \\ z=3t &  & \end{matrix}\right.$ và d': $\left\{\begin{matrix}x=1+t &  & \\y=3-2t  &  & \\ z=1 &  & \end{matrix}\right.$

Chứng minh d và d' chéo nhau. 

Bài Làm:

Ta có:  $\overrightarrow{u_{d}}=(-1;2;3)$

            $\overrightarrow{u_{d'}}=(1;-2;0)$

=> $\overrightarrow{u_{d}}$ và $\overrightarrow{u_{d'}}$ không cùng phương.

Mặt khác, xét hệ pt sau: $\left\{\begin{matrix}1-t=1+t &  & \\ 2+2t=3-2t &  & \\ 3t=1 &  & \end{matrix}\right.$

Ta thấy: Hệ trên vô nghiệm.

=> Hai đường thẳng d và d' chép nhau.  ( đpcm)