'

Project Unit 7: Artificial Intelligence

Theo dõi 1.edu.vn trên
Project Unit 7: Artificial Intelligence
Mục lục
Khoa học viễn tưởng và những người máy với trí thông minh nhân tạo là những vấn đề chính được đề cập trong bài. Với phần "Project" Bạn học sẽ tự tìm hiểu một trong hai vấn đề đó, đưa ra những thông tin và trình bày trước lớp. Bài viết sau mang tính gợi ý tham khảo bài tập trong sách giáo khoa.

Project – Unit 7: Artificial Intelligence

Work in groups of four. Do some research on one of the following topics. (Làm việc trong nhóm bốn người. Làm một số nghiên cứu về một trong các chủ đề sau.)

Giải:

  • a kind of robot that is in use in fields such as entertainment, medicine and industry: its appearance and functions, its cost, where it is used, its popularity, etc. (Một loại robot đang được sử dụng trong các lĩnh vực như giải trí, y tế và công nghiệp: chức năng và hình dáng của nó, chi phí của nó, nơi nó được sử dụng, độ phổ biến của nó, vv)
  • a popular science-fiction film about artificial intelligence: the title, plot summary, characters, the cast (acta and actresses), setting, and ratings (Một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng về trí thông minh nhân tạo: tiêu đề, tóm tắt cốt truyện, nhân vật, diễn viên (nam diễn viên và nữ diễn viên), thiết lập, và xếp hạng)

Then present the results of your research to the class. Include some video clips and relevant captioned pictures in your presentation. (Sau đó trình bày các kết quả nghiên cứu của mình trước lớp. Bao gồm một số video clip và hình ảnh có phụ đề có liên quan trong bài trình bày của bạn.)

Giải:

Robot Sophia

  • Appearance: like a real woman with skin, hair, clothing and make up (trông giống như một người phụ nữ với da, tóc, quần áo và trang điểm)
  • Functions: animate a full range of facial expressions, track and recognize faces, look people in the eye, and hold natural conversations. (Minh họa hầu hết các biểu cảm trên mặt, nhận dạng khuôn mặt, nhìn mọi người với mắt và trò chuyện tự nhiên)
  • Use: a model, entertainment character. (một người mấu, một nhân vật giải trí)
  • Special events: become a full citizen of Saudi Arabia -- the first robot in the world to achieve such a status (trở thành một công dân của Ả Rập Xê Út – người máy đầu tiên trên thế giới đạt được)