'

Trắc nghiệm ngữ văn 12

https://conkec.com/lop-12/trac-nghiem-ngu-van-12.html

Trắc nghiệm ngữ văn 12: phần Tiếng Việt học kì 1

Trắc nghiệm ngữ văn 12: phần Tiếng Việt học kì 1

21/05/2024 21:46:59
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: phần các tác phẩm thơ Việt Nam

Trắc nghiệm ngữ văn 12: phần các tác phẩm thơ Việt Nam

21/05/2024 21:46:59
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? (P2)

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? (P2)

21/05/2024 21:46:59
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? (P1)

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? (P1)

21/05/2024 21:46:59
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

21/05/2024 21:46:57
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Người lái đò sông Đà

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Người lái đò sông Đà

21/05/2024 21:46:57
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Bác ơi!

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Bác ơi!

21/05/2024 21:46:57
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Quá trình văn học và phong cách văn học

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Quá trình văn học và phong cách văn học

21/05/2024 21:46:57
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Đàn ghi - ta của Lor - ca

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Đàn ghi - ta của Lor - ca

21/05/2024 21:46:57
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Sóng

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Sóng

21/05/2024 21:46:54
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Đò lèn

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Đò lèn

21/05/2024 21:46:54
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Tiếng hát con tàu

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Tiếng hát con tàu

21/05/2024 21:46:54
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

21/05/2024 21:46:54
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

21/05/2024 21:46:54
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

21/05/2024 21:46:52
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Luật thơ (tiếp theo)

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Luật thơ (tiếp theo)

21/05/2024 21:46:52
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

21/05/2024 21:46:52
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Phát biểu theo chủ đề

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Phát biểu theo chủ đề

21/05/2024 21:46:52
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Việt Bắc

Trắc nghiệm ngữ văn 12: bài Việt Bắc

21/05/2024 21:46:52
Xem chi tiết

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Luật thơ

Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Luật thơ

21/05/2024 21:46:49
Xem chi tiết