'

Trắc nghiệm sinh học 12 bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Theo dõi 1.edu.vn trên
Trắc nghiệm sinh học 12 bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Mục lục
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Để chọn lọc tự nhiên diễn ra thì điều kiện nào dưới đây là không cần thiết? 

 • A. Biến dị phát sinh phải là biến dị di truyền được

 • B. Biến dị phát sinh phải giúp cá thể đó sinh nhiều con cái hơn và con cái của nó phải sống sót ở thế hệ kế tiếp

 • C. Biến dị phát sinh phải biểu hiện ra kiểu hình của các cá thể trong quần thể

 • D. Các cá thể phải có khả năng di chuyển giữa các quần thể

Câu 2: Một tổ chức sinh học được gọi là đơn vị tiến cơ sở khi thỏa mãn những điều kiện nào sau đây?

 1. Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian.

 2. Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.

 3. Tồn tại thực trong tự nhiên.

 4. Có tính toàn vẹn về sinh sản và di truyền.

 • A. (1), (2), (3) và (4)

 • B. (2), (3) và (4)

 • C. (1) và (2)

 • D. (1), (2) và (3)

Câu 3:  Cho các phát biểu sau đây: 

 1. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn nhanh hơn so với trường hợp chọn lọc giống  chống lại alen trội

 2. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể

 3. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể

 4. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định

 5. Chọn lọc tự nhiên có vai trò tạo ra nguồn nguyên liệu cho tiến hóa

 6. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, nếu có các gen có cùng mức độ gây hại như nhau và cùng nằm trên NST thường thì gen đột biến lặn sẽ loại bỏ khỏi quần thể nhanh hơn gen đột biến trội

Số đáp án đúng là: 

 • A. 2

 • B. 3
 • C. 4

 • D. 5

Câu 4: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng?

 1. Đột biến làm phát sinh các alen mới cung cấp nguồn biến dị sơ cấp

 2. Biến dị cá thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu.

 3. Sự tổ hợp các alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp.

 4. Sự di truyền của các giao tử hay cá thể từ quần thể khác đến đã bổ sung nguồn biến dị cho quần thể.
 • A. 3   

 • B. 2

 • C. 1   
 • D. 4

Câu 5: Các nhân tố chủ yếu chi phối quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật trong thuyết tiến hóa nhỏ là: 

 • A. Đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
 • B. Đột biến, biến động di truyền và chọn lọc tự nhiên
 • C. Đột biến, giao phối và các cơ chế cách li
 • D.Quá trình giao phối, đột biến và biến động di truyền

Câu 6: Những nội dung nào dưới đây là những nội dung mà thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển dựa trên cơ sở về CLTN của Đacuyn?

 1. CLTN không tác động tới tưng gen riêng rẽ mà tác động tới toàn bộ kiểu gen.

 2. CLTN không chỉ tác động tới từng cá thể riêng rẽ mà tác động tới toàn bộ quần thể.

 3. CLTN dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.

 4. Làm rõ vai trò của CLTN theo khía cạnh là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.

 • A. (1), (3) và (4)

 • B. (2), (3) và (4)

 • C. (1), (2) và (3)

 • D. (1), (2) và (4)

Câu 7: Theo quan điểm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về CLTN?

 • A. Kết quả của CLTN là sự sống sót của những cá thể sinh sản tốt nhất.

 • B. Vai trò của CLTN là quy định nhịp điệu và chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hóa
 • C. Động lực của CLTN là nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người.

 • D. Bản chất của CLTN là quá trình phân hóa khả năng sống sót của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Câu 8: Theo quan niệm của truyền thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của CLTN.
 • B. Các biến dị đều xuất hiện ngẫu nhiên, không xác định.
 • C. Biến dị đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường sống.
 • D. Đột biến gen là 1 loại biến dị di truyền

Câu 9: Chọn lọc tự nhiên là quá trình:

 • A. Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật

 • B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật

 • C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật
 • D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho sinh vật

Câu 10: Điều nào sau đây là đúng với tiến hóa nhỏ: 

 • A. Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài
 • B. Bao gồm sự phát sinh đột biến, sự phát tán đột biến qua giao phối, sự chọn lọc các đột biến có lợi, cách ly sinh sản với quần thể gốc, hình thành loài mới
 • C. Diễn ra trên qui mô rộng lớn, qua thời gian địa chất bài
 • D. Không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm

Câu 11: Câu nào sau đây đúng?

 • A. Đột biến là nguồn nguyên liệu thứ cấp của CLTN.

 • B. CLTN là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa
 • C. Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu sơ cấp của CLTN.

 • D. Đột biến không phải là nguồn nguyên liệu của tiến hóa.

Câu 12: Đợn vị của tiến hóa nhỏ là

 • A. nòi   

 • B. cá thể

 • C. quần thể   
 • D. quần xã

Câu 13: Tác động của các yếu tố ngẫu nhiên làm

 • A. tần số tương đối của các alen trong 1 quần thể biến đổi 1 cách đột ngột theo hướng tăng các alen trội.

 • B. tần số tương đối của các alen trong 1 quần thể biến đổi 1 cách đột ngột khác xa với tần số của các alen đó trong quần thể gốc
 • C. tần số tương đối của các alen trong 1 quần thể biến đổi khác dần với tần số của các alen đó trong quần thể gốc

 • D. tần số tương đối của các alen trong 1 quần thể biến đổi 1 cách đột ngột theo hướng tăng alen lặn.

Câu 14: Trong các phát biểu về CLTN dưới đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng theo quan điểm tiến hóa hiện đại?

 1. CLTN làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.

 2. CLTN khó có thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể.

 3. CLTN không tác động lên từng cá thể mà tác động lên cả quần thể.

 4. CLTN chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

 5. Phân hóa khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể theo hướng thích nghi.

 • A. 5   

 • B. 3

 • C. 6   

 • D. 2

Câu 15: Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì

 • A. không làm thay đổi tần số tương đối alen và thành phần kiểu gen của quần thể
 • B. tạo ra biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa.

 • C. giúp phát tán đột biến trong quần thể.

 • D. làm trung hòa tính có hại của đột biến, giúp các alen lặn có hại được tồn tại trong quần thể.

Câu 16: Động lực thúc đẩy CLTN theo học thuyết Đacuyn là: 

 • A. đấu tranh sinh tồn
 • B. nhu cầu thị hiếu phức tạp luôn luôn thay đổi của con người
 • C. sự cố gắng vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài
 • D. sự không thống nhất của điều kiện môi trường

Câu 17: Tác động của các yếu tố ngẫu nhiên làm

 • A. tần số tương đối của các alen trong 1 quần thể biến đổi 1 cách đột ngột theo hướng tăng các alen trội.

 • B. tần số tương đối của các alen trong 1 quần thể biến đổi 1 cách đột ngột khác xa với tần số của các alen đó trong quần thể gốc
 • C. tần số tương đối của các alen trong 1 quần thể biến đổi khác dần với tần số của các alen đó trong quần thể gốc.

 • D. tần số tương đối của các alen trong 1 quần thể biến đổi 1 cách đột ngột theo hướng tăng alen lặn.

Câu 18: CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên một quần thể sinh vật nhân thực vì

 • A. vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dễ chịu ảnh hưởng của môi trường.

 • B. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen.

 • C. vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ gen mang đột biến lớn.

 • D. vi khuẩn sinh sản nhanh và ở dạng đơn gen nên gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình

Câu 19: Theo quan niệm của truyền thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của CLTN.

 • B. Các biến dị đều xuất hiện ngẫu nhiên, không xác định.

 • C. Biến dị đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường sống.

 • D. Đột biến gen là 1 loại biến dị di truyền

Câu 20: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

 • B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể
 • C. Tiến hóa nhỏ không diễn ra nếu tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 • D. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật.

Câu 21: Điều không đúng khi nói đột biến là nguyên liệu của quá trình tiến hóa là: 

 • A. tất cả các đột biến và biến dị tổ hợp đều là đối tượng của chọn lọc tự nhiên
 • B. phần lớn đột biến là có hại, nhưng khi môi trường thay đổi thể đột biến có thể thay đổi mức độ thích nghi
 • C. giá trị của đột biến còn có thể thay đổi tùy tổ hợp gen, nó có thể trở lại thành có lợi
 • D. nhờ quá trình giao phối, các đột biến được phát tán trong quần thể tạo ra vô số biến dị tổ hợp

Câu 22: Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen không theo 1 hướng xác định là:

 1. Đột biến.  

 2. Giao phối không ngẫu nhiên.

 3. CLTN.  

 4. Yếu tố ngẫu nhiên.  

 5. Di – nhập gen.

 • A. (1), (3) và (5)

 • B. (1), (2) và (5)

 • C. (1), (2), (4) và (5)

 • D. (1), (4) và (5)

Câu 23: Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì

 • A. không làm thay đổi tần số tương đối alen và thành phần kiểu gen của quần thể
 • B. tạo ra biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa.

 • C. giúp phát tán đột biến trong quần thể.

 • D. làm trung hòa tính có hại của đột biến, giúp các alen lặn có hại được tồn tại trong quần thể.

Câu 24: Theo quan niệm của truyền thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Các biến dị đều di truyền được và đều là nguyên liệu của CLTN.

 • B. Các biến dị đều xuất hiện ngẫu nhiên, không xác định.

 • C. Biến dị đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường sống.

 • D. Đột biến gen là 1 loại biến dị di truyền

Câu 25: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A. Tiến hóa nhot là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

 • B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể
 • C. Tiến hóa nhỏ không diễn ra nếu tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 • D. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật.