'

Trắc nghiệm sinh học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài

Theo dõi 1.edu.vn trên
Trắc nghiệm sinh học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài
Mục lục
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Trong quá trình hình thành loài mới, các cơ chế cách li có vai trò: 

 • A. làm phân hóa vốn gen của các quần thể
 • B. duy trì sự toàn vẹn của loài
 • C. sàng lọc kiểu gen có kiểu hình thích nghi
 • D. tạo ra kiểu gen thích nghi

Câu 2: Trong hình thành loài bằng con đường điạ lí, nếu có sự tham gia của biến động di truyền thì:

 • A. Không thể hình thành loài mới được do sự biến động làm giảm độ đa dạng di truyền
 • B. Hình thành loài mới sẽ diễn ra chậm hơn do sự phân hóa kiểu gen diễn ra chậm
 • C. Hình thành loài mới sẽ diễn ra nhanh hơn do sự phân hóa kiểu gen diễn ra nhanh
 • D. Cùng một lúc sẽ hình thành nhiều loài mới do sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên

Câu 3: Hình thành loài bằng con đường địa lí thường gặp ở đối tượng:

 • A. Động vật ít di chuyển
 • B. Thực vật và động vật ít di chuyển
 • C. Động, thực vật
 • D. Thực vật

Câu 4: Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới là

 • A. nhân tố tạo điều kiện cho sự cách li sinh sản và cách li di truyền.
 • B. nhân tố tác động trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
 • C. nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi theo những hướng khác nhau
 • D. nhân tố tạo ra những kiểu hình thích nghi với những điều kiện địa lí khác nhau

Câu 5: Khi nói về cách li địa lí, có bao nhiêu nhận định đúng?

 1. Những loài ít di động hoặc không có khả năng di động và phát tán ít chịu ảnh hưởng của dạng cách li này.
 2. Các quần thể trong loài bị ngăn cách nhau bởi khoảng cách bé hơn tầm hoạt động kiếm ăn và giao phối của các cá thể trong loài.
 3. Cách li bởi sự xuất hiện các vật cản địa lí như núi, sông, biển.
 4. Các động vật ở cạn hoặc các quần thể sinh vật ở nước bị cách li bởi sự xuất hiện dải đất liền.
 • A. 1       
 • B. 2
 • C. 3       
 • D. 4

Câu 6: Thí nghiệm của Dodd trên ruồi giấm chứng minh sự hình thành loài bằng cách li nào?

 • A. Sinh thái                 
 • B. Tập tính
 • C. Địa lí                     
 • D. Lai xa và đa bội hoá

Câu 7: Trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí, nhân tố nào sau đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật?

 • A. Sự thay đổi điều kiện địa lí
 • B. Sự cách li địa lí
 • C. Đột biến
 • D. CLTN

Câu 8: Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều:

 • A. Cách li trước hợp tử
 • B. Cách li sau hợp tử
 • C. Cách li di truyền
 • D. cách li địa lí

Câu 9: hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài :

 • A. Động vật bậc cao
 • B. Động vật
 • C. Thực vật 
 • D. Có khả năng phát tán mạnh

Câu 10: Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, phát biểu nào dưới đây là không đúng:

 • A. Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức có cả ở động vật và thực vật.
 • B. Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau dần dần tạo thành những nòi địa lý rồi thành loài mới.
 • C. Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
 • D. Khi loài mở rộng khu phân bố điều kiện khí hậu địa chất khác nhau ở những vùng lãnh thổ mới hoặc khu phân bố bị chia cắt do các vật cản địa lý sẽ làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau.

Câu 11: Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên trái đất?

 • A.Do cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên diễn ra trong môi trường đặc trưng của đảo qua thời gian dài
 • B. Do các loài này có nguồn gốc từ trên đảo và không có điều kiện phát tán đi nơi khác
 • C. Do cách li sinh sản giữa các quần thể trên từng đảo nên mỗi đảo hình thành loài đặc trưng
 • D. Do trong cùng điều kiện tự nhiên,chọn lọc tự nhiên diễn ra theo hướng tương tự nhau

Câu 12: Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng?

 1. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
 2. Loài mở rộng khu phân bố, chiếm thêm những vùng lãnh thổ mới có điều kiện địa chất, khí hậu khác nhau, ở những vùng lãnh thổ mới hoặc khu phân bố bị chia cắt do các vật cản địa lí sẽ làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau.
 3. Hình thành loài bằng con đường địa lí là phương thức có cả ở động vật và thực vật.
 4. Trong những điều kiện sống khác nhau, CLTN đã tích lũy các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau, dần dần tạo thành những nòi địa lí rồi tới loài mới.
 5. Điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
 6. Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài.
 • A. 1       
 • B. 2
 • C. 3       
 • D. 4

Câu 13: Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí diễn ra theo trình tự nào sau đây?

 1. Sự khác biệt về tần số alen dần tích lũy dẫn đến cách li sinh sản giữa các quần thể với nhau và với quần thể gốc, khi đó loài mới được hình thành.
 2. Trong những điều kiện địa lí khác nhau, CLTN và các nhân tố tiến hóa đã làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của các quần thể bị cách li theo các hướng thích nghi khác nhau, làm chúng ngày càng khác nhau và khác xa so với quàn thể gốc.
 3. Một loài ban đầu bị chia cắt thành các quần thể cách li với nhau do các trở ngại về mặt địa lí.
 • A. (3) → (2) →(1)
 • B. (2) → (3) → (1)
 • C. (1) → (2) → (3)
 • D. (3) → (1) → (2)

Câu 14: Vai trò của CLTN trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là

 • A. tích lũy những biến dị có lợi và đào thải những biến dị có hại, dần dần hình thành nòi mới.
 • B. tích lũy những đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng thích nghi khác nhau, dần dần tạo thành nòi địa lí rồi tới các loài mới.
 • C. nhân tố gây ra sự phân li tính trạng tạo ra nhiều nòi mới.
 • D. nhân tố gây ra sự biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây nói về vai trò của cách li địa trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?

 • A. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính làm phân hoá thành phần kiểu gen của quần thể
 • B. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản
 • C. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
 • D. Không có cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới