'

Tuần 29

Anh (chị) hãy chọn một trong những đề bài sau và viết một bài văn nghị luận ngắn sử dụng từ ngữ, kiểu câu phù hợp

Anh (chị) hãy chọn một trong những đề bài sau và viết một bài văn nghị luận ngắn sử dụng từ ngữ, kiểu câu phù hợp

22/05/2024 09:45:47
Xem chi tiết

Nội dung chính bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Nội dung chính bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

22/05/2024 09:45:47
Xem chi tiết

Giả định Đế Thich cho Trương Ba được quyền sống (không phải mượn) trong xác thịt hàng thịt hoặc hồn Trương Ba nhập vào cu Tị

Giả định Đế Thich cho Trương Ba được quyền sống (không phải mượn) trong xác thịt hàng thịt hoặc hồn Trương Ba nhập vào cu Tị

22/05/2024 09:45:44
Xem chi tiết

Phân tích tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của tác giả Lưu Quang Vũ

Phân tích tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của tác giả Lưu Quang Vũ

22/05/2024 09:45:44
Xem chi tiết

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt

22/05/2024 09:45:44
Xem chi tiết

Nội dung chính bài Hồn Trương Ba da hàng thịt

Nội dung chính bài Hồn Trương Ba da hàng thịt

22/05/2024 09:45:44
Xem chi tiết

Phân tích rõ những đặc điểm trong cách sử dụng từ ngữ, sử dụng kết hợp các kiểu câu, biểu hiện giọng điệu cảu lời văn trong đoạn trích sau

Phân tích rõ những đặc điểm trong cách sử dụng từ ngữ, sử dụng kết hợp các kiểu câu, biểu hiện giọng điệu cảu lời văn trong đoạn trích sau

22/05/2024 09:45:44
Xem chi tiết

Qua đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt, tìm hàm ý mà tác giả muốn gửi gắm.

Qua đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt, tìm hàm ý mà tác giả muốn gửi gắm.

22/05/2024 09:45:42
Xem chi tiết

Qua lớp kịch hồn Trương Ba da và gia đình (vợ, cháu gái, con dâu) anh (chị) nhận thấy nguyên nhân nào đã khiến cho người thân của Trương Ba và

Qua lớp kịch hồn Trương Ba da và gia đình (vợ, cháu gái, con dâu) anh (chị) nhận thấy nguyên nhân nào đã khiến cho người thân của Trương Ba và

22/05/2024 09:45:42
Xem chi tiết

Hãy chỉ ra sự khác nhau trong quan niệm của Trương Ba và Đế Thích về ý nghĩa sự sống. Theo anh chị, Trương Ba trách Đế Thích,

Hãy chỉ ra sự khác nhau trong quan niệm của Trương Ba và Đế Thích về ý nghĩa sự sống. Theo anh chị, Trương Ba trách Đế Thích,

22/05/2024 09:45:42
Xem chi tiết

Khi Trương Ba kiên quyết đòi trả xác cho anh hàng thịt, Đế Thích định cho hồn Trương Ba nhập vào cu Tị, Trương Ba đã từ chối. Vì sao

Khi Trương Ba kiên quyết đòi trả xác cho anh hàng thịt, Đế Thích định cho hồn Trương Ba nhập vào cu Tị, Trương Ba đã từ chối. Vì sao

22/05/2024 09:45:42
Xem chi tiết

Cảm nghĩ của anh chị sau khi đọc đoạn kết

Cảm nghĩ của anh chị sau khi đọc đoạn kết

22/05/2024 09:45:42
Xem chi tiết

Soạn văn bài: Hồn Trương Ba da hàng thịt

Soạn văn bài: Hồn Trương Ba da hàng thịt

21/05/2024 22:47:23
Xem chi tiết

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

21/05/2024 22:47:23
Xem chi tiết