'

Viết phương trình sóng câu 4 trang 40 Bài sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Theo dõi 1.edu.vn trên
Viết phương trình sóng câu 4 trang 40 Bài sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Câu 4: SGK Vật lí, trang 40:

Viết phương trình sóng.

Bài Làm:

Phương trình dao động tại điểm M có tọa độ x là:

$u_{M} = A\cos w(t - \frac{x}{v})= A\cos 2\pi (\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda }) = A\cos (wt - \frac{2\pi .x}{\lambda }) $.

Trong đó: A: biên độ sóng (m0

w: tần số góc (rad/s)

T: Chu kì sóng (s)

$\lambda $: bước sóng (m).