'

CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Trắc nghiệm vật lý 12 bài tập cuối chương II (P1)

Trắc nghiệm vật lý 12 bài tập cuối chương II (P1)

21/05/2024 22:09:29
Xem chi tiết

Trắc nghiệm vật lí 12 chương 2: Sóng cơ và sóng âm (P1)

Trắc nghiệm vật lí 12 chương 2: Sóng cơ và sóng âm (P1)

21/05/2024 22:09:29
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lí 12 bài 7: Sóng cơ và sự lan truyền sóng (P1)

Trắc nghiệm lí 12 bài 7: Sóng cơ và sự lan truyền sóng (P1)

21/05/2024 22:09:27
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lí 12 bài 8: Giao thoa sóng cơ (P1)

Trắc nghiệm lí 12 bài 8: Giao thoa sóng cơ (P1)

21/05/2024 22:09:27
Xem chi tiết

Trắc nghiệm vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

Trắc nghiệm vật lý 12 bài 9: Sóng dừng

21/05/2024 22:09:27
Xem chi tiết

Trắc nghiệm vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Trắc nghiệm vật lý 12 bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

21/05/2024 22:09:27
Xem chi tiết

Trắc nghiệm vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Trắc nghiệm vật lý 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

21/05/2024 22:09:27
Xem chi tiết