'

Giải câu 1 bài: Ôn tập chương 2

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 1 bài: Ôn tập chương 2

Câu 1: Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực.

Bài Làm:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

Cho a, b là những số thực dương; $\alpha$, $\beta$ là những số thực tùy ý. Khi đó, ta có:

$a^{\alpha }.a^{\beta }=a^{\alpha +\beta }$
$\frac{a^{\alpha}}{a^{\beta}}=a^{\alpha -\beta }$
$(a^{\alpha })^{\beta }=a^{\alpha \beta }$
$(ab)^{\alpha }=a^{\alpha }b^{\alpha }$
$(\frac{a}{b})^{\alpha }=\frac{a^{\alpha }}{b^{\alpha }}$
Nếu $a>1$ => $a^{\alpha }>a^{\beta }<=> \alpha >\beta $
Nếu $a<1$ => $a^{\alpha }<a^{\beta }<=> \alpha >\beta $