'

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Giải câu 8 bài: Ôn tập chương 2

Giải câu 8 bài: Ôn tập chương 2

22/05/2024 09:42:39
Xem chi tiết

Giải câu 7 bài: Ôn tập chương 2

Giải câu 7 bài: Ôn tập chương 2

22/05/2024 09:42:39
Xem chi tiết

Giải câu 6 bài: Ôn tập chương 2

Giải câu 6 bài: Ôn tập chương 2

22/05/2024 09:42:39
Xem chi tiết

Giải câu 5 bài: Ôn tập chương 2

Giải câu 5 bài: Ôn tập chương 2

22/05/2024 09:42:39
Xem chi tiết

Giải câu 4 bài: Ôn tập chương 2

Giải câu 4 bài: Ôn tập chương 2

22/05/2024 09:42:34
Xem chi tiết

Giải câu 3 bài: Ôn tập chương 2

Giải câu 3 bài: Ôn tập chương 2

22/05/2024 09:42:34
Xem chi tiết

Giải câu 2 bài: Ôn tập chương 2

Giải câu 2 bài: Ôn tập chương 2

22/05/2024 09:42:34
Xem chi tiết

Giải câu 1 bài: Ôn tập chương 2

Giải câu 1 bài: Ôn tập chương 2

22/05/2024 09:42:34
Xem chi tiết

Dạng 3: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số

Dạng 3: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số

22/05/2024 09:42:34
Xem chi tiết

Dạng 3: Giải phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp hàm số

Dạng 3: Giải phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp hàm số

22/05/2024 09:42:32
Xem chi tiết

Dạng 2: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp lôgarit hai vế

Dạng 2: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp lôgarit hai vế

22/05/2024 09:42:32
Xem chi tiết

Dạng 1: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 1: Giải bất phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ

22/05/2024 09:42:32
Xem chi tiết

Giải câu 2 bài: Bất phương trình mũ và lôgarit

Giải câu 2 bài: Bất phương trình mũ và lôgarit

22/05/2024 09:42:32
Xem chi tiết

Giải câu 1 bài: Bất phương trình mũ và lôgarit

Giải câu 1 bài: Bất phương trình mũ và lôgarit

22/05/2024 09:42:32
Xem chi tiết

Giải câu 3 bài: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

Giải câu 3 bài: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

22/05/2024 09:42:29
Xem chi tiết

Giải câu 2 bài: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

Giải câu 2 bài: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

22/05/2024 09:42:29
Xem chi tiết

Giải câu 4 bài: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

Giải câu 4 bài: Phương trình mũ. Phương trình Lôgarit

22/05/2024 09:42:29
Xem chi tiết

Dạng 2: Giải phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp lôgarit hai vế

Dạng 2: Giải phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp lôgarit hai vế

22/05/2024 09:42:29
Xem chi tiết

Dạng 1: Giải phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Dạng 1: Giải phương trình mũ và lôgarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ

22/05/2024 09:42:29
Xem chi tiết

Dạng 2: Dùng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức chứa mũ và lôgarit

Dạng 2: Dùng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức chứa mũ và lôgarit

22/05/2024 09:42:25
Xem chi tiết