'

Giải câu 2 bài: Ôn tập chương 2

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 2 bài: Ôn tập chương 2

Câu 2:Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa.

Bài Làm:

Tính chất của hàm lũy thừa $y=a^{x}$ trên khoảng $(0;+\infty )$

Hướng dẫn giải câu 2 bài Ôn tập chương 2