'

Giải câu 3 bài: Hàm số lũy thừa

Theo dõi 1.edu.vn trên
Giải câu 3 bài: Hàm số lũy thừa

Câu 3: Trang 61- sgk giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a) $y=x^{\frac{4}{3}}$

b) $y=x^{-3}$

Bài Làm:

a)  Hàm số  $y=x^{\frac{4}{3}}$

  • Tập xác định: D = R
  • Sự biến thiên: $y'=\frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$
  • Giới hạn: $\lim_{x \to \pm \infty}y= +\infty $
  • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số lũy thừa

  • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số lũy thừa

b) Hàm số $y=x^{-3}=\frac{1}{x^{3}}$

  • Tập xác định: D = R \ {0}
  • Sự biến thiên: $y'=\frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$
  • Giới hạn:

           $\lim_{x \to 0_{-}}y= -\infty $

           $\lim_{x \to 0_{+}}y= +\infty $

            => x = 0 là tiệm cận đứng.

          $\lim_{x \to \pm \infty}y= 0$ 

           => y = 0 là tiệm cận ngang.

  • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số lũy thừa

  • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số lũy thừa