'

Listening Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

Theo dõi 1.edu.vn trên
Listening Unit 6: Future jobs Công việc tương lai
Mục lục
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề giáo dục đại học. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Before you read: Listen and repeat.
While you listen: Task 1 + Task 2

I. Từ vựng:

 • predict [pri'dikt] (v): dự đoán = to make some prediction (v)
 • wholesale ['houlseil] (n): sự bán sỉ ≠ retail[‘ri:teil]: sự bán lẻ
 • shift [∫ift] (n): sự thay đổi bản chất, hình dạng)
 • workforce ['wə:k'fɔ:s] (n): lự lượng lao động
 • job market (n): thị trường việc làm
 • manufacturing job [mænju'fækt∫əriη dʒɔb] (n): nghề sản xuất
 • service job: nghề dịch vụ
 • accountant [ə'kauntənt] (n): nhân viên kế tóan

II. Cấu trúc cần lưu ý

 • nine out of ten: chín trong mười công nhân
 • to be grouped into: được phân thành lọai

III. Hướng dẫn giải bài tâp:

1. Before you listen:

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question : Which is the most popular job in Vietnam? (Dưới đây là những việc làm phổ biến nhất ở Mĩ. Làm việc từng đôi và trả lời câu hỏi: Việc làm nào phổ biến nhất ở Việt Nam?)

 • Accountant: Kế toán                                                          
 • Nurse: Y tá
 • Lawyer: Luật sư                                                                
 • Teacher: Giáo viên
 • computer programmer: Kỹ sư máy tính

Gợi ý trả lời:

I think that computer programmer and accountant are the most popular job in Vietnam because they are nessessary with most of compary or business entity in Vietnam.

The second is teacher because Vietnam has lots of both state and private school, and also centres teaching knowledge for learning and examination.

Listen and repeat:

 • Workforce: Lực lượng lao động
 • Manufacturing: Sản xuất
 • Retail: bán lẻ
 • Service: dịch vụ
 • Economy: kinh tế
 • Wholesale: bán sỉ
 • Category: loại
 • Goods: hàng hóa
 • Job market: thị trường việc làm

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài nghe

Next, let’s look at some of the recent changes in the US job market and see if we can make some predictions for future jobs.

A good way to begin is to look at the American workforce and how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs to service jobs.

Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars. Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, thery do something like washing people’s cars. Generally, service jobs are grouped into five categories:

One: Transportation companies.

Two: Wholesale companies Three: Retail companies.

Four: Finance companies

Five : Personal servive, such as hotels, car repair, accounting education and medicine.

Now the point here is that people have changed from manufacturing jobs to service jobs. For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods, today only 30% do. Economists predict that by the 2020, nine out of every ten workers will supply service.

Task 1: Listen to the passage and fill in the missing words in the boxes. (Nghe đoạn văn và điền những từ thiếu trong các khung.)

Listening - Unit 6: Future jobs - Công việc tương lai

Task 2: Listen again and decide whether the sentences are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)

1. American workers have changed from manufacturing jobs to service jobs.

   2. Manufacturing jobs are jobs in which workers make something.

   3. Personal services are one of the five service jobs.

   4. 70% of workers produced goods one hundred years ago.

   5. 80% of workers will work in the service sector by the year 2020

T

T

T

F

F

Task 3: Work in groups. Summarize the passage using the information in Tasks 1 and 2.

(Làm việc từng nhóm. Tóm tắt bài nghe, dùng thông tin ở Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý

 • A. From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs to service jobs.
 • B. In manufacturing jobs, people make something or produce things, and in service jobs people only provide service.
 • C. Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance and personal services.
 • D. The percentage of people in service jobs mounts to more than 70%.
 • A. By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.