'

Unit 6: Future jobs

Bài tập 2: Viết lại câu bằng mệnh đề quan hệ

Bài tập 2: Viết lại câu bằng mệnh đề quan hệ

22/05/2024 11:37:31
Xem chi tiết

Bài tập 1: Điền WHO, WHICH hoặc THAT vào chỗ trống.

Bài tập 1: Điền WHO, WHICH hoặc THAT vào chỗ trống.

22/05/2024 11:37:28
Xem chi tiết

Cách dùng mệnh đề quan hệ cơ bản Relative clause

Cách dùng mệnh đề quan hệ cơ bản Relative clause

22/05/2024 09:26:28
Xem chi tiết

Listening Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

Listening Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

21/05/2024 22:21:58
Xem chi tiết

Writing Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

Writing Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

21/05/2024 22:21:58
Xem chi tiết

Language focus Unit 6: Future Jobs Công việc tương lai

Language focus Unit 6: Future Jobs Công việc tương lai

21/05/2024 22:21:58
Xem chi tiết

Reading Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

Reading Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

21/05/2024 22:21:55
Xem chi tiết

Speaking Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

Speaking Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

21/05/2024 22:21:55
Xem chi tiết