'

Reading Unit 6: Future jobs Công việc tương lai

Theo dõi 1.edu.vn trên
Reading Unit 6: Future jobs Công việc tương lai
Mục lục
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề công việc tương lai, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 12. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.
Bài reading Unit 6: Future Jobs

I. Từ vựng

 • vacancy  ['veikənsi] (n): một vị trí hay chức vụ còn bỏ trống
 • resume  [ri'zju:m] (n): bản lý lịch
 • recommendation  [,rekəmen'dei∫n] (n): sự tiến cử, lời giới thiệu
 • keeness [ki:nnis] (n): sự say mê, sự nhiệt tình
 • interview  ['intəvju:] (n): cuộc phỏng vấn
 • qualification  [,kwɔlifi'kei∫n] (n): văn bằng, bằng cấp

II. Cấu trúc cần lưu ý

 • be keen on sth/doing sth: say mê
 • sense of humour (n): óc hài hước
 • some pieces of advice: một vài lời khuyên
 • to find out: tìm ra, tìm hiểu
 • as much as possible: càng nhiều càng tốt
 • to make real effort: hết sức cố gắng
 • sense of responsiblilty: ý thức trách nhiệm

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Before you read

Work in groups. Tick (V) the factors that you think would help you succeed in a job interview. 

(Làm việc nhóm. Hãy đánh dấu vào các nhân tố mà bạn nghĩ rằng sẽ giúp bạn thành công trong cuộc phỏng vấn xin việc.)

 wearing casual clothes (mặc thường phục)

giving clear, honest answers (trả lời thẳng thắn, thành thật) 

feeling self-confident (tự tin) 

feeling nervous (căng thẳng)

having a good sense of humour (có óc hài hước) 

avoiding difficult questions (tránh các câu hỏi khó) 

2. While you read:

Dưới đây là nội dung bài đọc trong sách giáo khoa:

Preparing for a job interview can be stressful, partucularly when you are called for the first interview. Below are some pieces of advice that can help you reduce the feeling of pressure and creat a good impression on your interview.

Before the interview:

You should fnd out as much as possible about the job and the vacancy. Before the interview, you have to send a letter of application and your resume to the company to express your interest in the job to show that you might be the most suitable candidate for the position.

When you come to the interview, remember to bring with you your school certificates and letters of recommendation form your teachers or your previous employers. In addition, you may jot down your qualifications that are often asked during the interview.

Make sure you know where the interview is and how to get there. Be on time or a few minutes early. Don’t forget to dress neatly and formally

During the interview:

You should concentrate on what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the question the interviewer asks. Be clear, polite and honest. If you do not know something about the more technical aspects of the job, admit it and stress that you are willing to earn. Show enthusiasm when the job is explained to you. Always show your best side, your keenness to work and your sense of responsibility.

Don’t forget to say goodbye to the interviewer before leaving the office.

After the interview:

If you are offered the position. Congratulation! If you do not get the job, try not to be too disapointed. Think about the interviewer’s comments because they may help you prepare better when you are called for the next job interview. Good luck!

Task 1: These words are from the passage. Look back to the text and circle the best meanings A, B, or c. (Những từ này từ đoạn văn. Xem lại đoạn văn và khoanh tròn những nghĩa đúng nhất A, B hoặc C.)

1. vacancy

A. a part of a newspaper where jobs are advertised

B. a job that is available (Vị trí trống cần tuyển)

C. a seat that is available

-> Chọn đáp án B

2. resume

A. a photocopy of academic certificates

B. a letter of recommendation

C. a short written account of someone’s education and previous jobs (Bản tóm tắt giáo dục và kinh nghiệm việc làm trước đó của một người)

-> Chọn đáp án C

3. keenness

A. special interest

B. very quick understanding (Hiểu rất nhanh)

C. sense of responsibility

-> Chọn đáp án B

4. Jot down

A. mention

B. note down (ghi chú lại)

C. type

-> Chọn đáp án B

Task 2: Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Làm việc từng đôi. Quyết định những câu nói sau đúng (T) hay sai (F).)

1. Try to reduce the feeling of pressure and make a good impression on your interviewer.

2. Find out as much information as you can about

3. Bring with you a letter of application and your resumes to the interview.

4. Fake all your certificates and letters of recommendation with you.

5. Remember to dress neatly and formally.

6. Your voice should be clear and polite.

7. Tell the interviewer about your shortcomings.

8. Remember to say goodbye to the interviewer before leaving the interview.

T

T

F

T

T

T

F

T

 

  

3. Before you read

Work in groups. Discuss the question : Which pieces of advice given in the passage do you find most useful and least useful? Why?(Làm việc từng nhóm. Thảo luận câu hỏi: Bạn nhận thấy những lời khuyên nào được cho trong đoạn văn rất hữu dụng và ít hữu dụng ? Tại sao?)

Gợi ý hội thoại:

 • A. Which pieces of advice in the passage do you think are most useful?
 • B. Well, I find the advice in Paragraph 3 most useful,
 • C.  Why?
 • B. Because you must present your necessary papers for the job : your qualifications, work experience;especially you must prepare the questions often asked in advance.
 • C. But according to me, I think Paragraph 5 is most useful.
 • A. Can you give the reason for it?
 • C. OK. By following this advice, you can give a strong impression on the interviewer and show that you can be the most suitable candidate for the position.
 • A. And which piece of advice do you think least useful?
 • B. Well, personally, I don’t think the pieces of advice in the passage are least useful.
 • C. Why do you say so?
 • B. Don’t you think any advice can give us something to think and find out the good lesson?
 • A. That’s right.