'

Unit 2: Cultural Diversity

Đáp án bài tập 3 thì tương lai gần Near Future

Đáp án bài tập 3 thì tương lai gần Near Future

22/05/2024 11:37:23
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 2 thì tương lai gần Near future

Đáp án bài tập 2 thì tương lai gần Near future

22/05/2024 11:37:23
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 1 thì tương lai gần Near Future

Đáp án bài tập 1 thì tương lai gần Near Future

22/05/2024 11:37:23
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 2 thì tương lai hoàn thành tiếp diễn Future perfect continous

Đáp án bài tập 2 thì tương lai hoàn thành tiếp diễn Future perfect continous

22/05/2024 11:37:23
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 1 thì tương lai hoàn thành tiếp diễn Future perfect continous

Đáp án bài tập 1 thì tương lai hoàn thành tiếp diễn Future perfect continous

22/05/2024 11:37:20
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 2 thì tương lai hoàn thành Future Perfect

Đáp án bài tập 2 thì tương lai hoàn thành Future Perfect

22/05/2024 11:37:20
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 1 thì tương lai hoàn thành Future Perfect

Đáp án bài tập 1 thì tương lai hoàn thành Future Perfect

22/05/2024 11:37:20
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 3 thì tương lai tiếp diễn Future Progressive

Đáp án bài tập 3 thì tương lai tiếp diễn Future Progressive

22/05/2024 11:37:20
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 2 thì tương lai tiếp diễn Future Progressive

Đáp án bài tập 2 thì tương lai tiếp diễn Future Progressive

22/05/2024 11:37:20
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 1 thì tương lai tiếp diễn Future Progressive

Đáp án bài tập 1 thì tương lai tiếp diễn Future Progressive

22/05/2024 11:37:18
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 2 thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Past perfect continous

Đáp án bài tập 2 thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Past perfect continous

22/05/2024 11:37:18
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 1 thì tương lai đơn Future simple

Đáp án bài tập 1 thì tương lai đơn Future simple

22/05/2024 11:37:18
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 2 thì tương lai đơn Future simple

Đáp án bài tập 2 thì tương lai đơn Future simple

22/05/2024 11:37:18
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 1 thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Past perfect continous

Đáp án bài tập 1 thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Past perfect continous

22/05/2024 11:37:15
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 2 thì quá khứ hoàn thành Past Perfect

Đáp án bài tập 2 thì quá khứ hoàn thành Past Perfect

22/05/2024 11:37:15
Xem chi tiết

Đáp án bài tập 1 thì quá khứ hoàn thành Past Perfect

Đáp án bài tập 1 thì quá khứ hoàn thành Past Perfect

22/05/2024 11:37:15
Xem chi tiết

Lời giải bài số 2 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

Lời giải bài số 2 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

22/05/2024 11:37:15
Xem chi tiết

Lời giải bài số 1 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

Lời giải bài số 1 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

22/05/2024 11:37:15
Xem chi tiết

Lời giải bài số 2 thì hiện tại tiếp diễn Present Progressive

Lời giải bài số 2 thì hiện tại tiếp diễn Present Progressive

22/05/2024 11:37:13
Xem chi tiết

Lời giải bài số 3 thì hiện tại tiếp diễn Present Progressive

Lời giải bài số 3 thì hiện tại tiếp diễn Present Progressive

22/05/2024 11:37:13
Xem chi tiết