'

Địa lí tự nhiên

Giải TBĐ địa 12 bài 19: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập....

Giải TBĐ địa 12 bài 19: Thực hành vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập....

21/05/2024 22:48:16
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 18: Đô thị hóa

Giải TBĐ địa 12 bài 18: Đô thị hóa

21/05/2024 22:48:16
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 17: Lao động và việc làm

Giải TBĐ địa 12 bài 17: Lao động và việc làm

21/05/2024 22:48:16
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Giải TBĐ địa 12 bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

21/05/2024 22:48:16
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Giải TBĐ địa 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

21/05/2024 22:48:16
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải TBĐ địa 12 bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

21/05/2024 22:48:14
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Giải TBĐ địa 12 bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

21/05/2024 22:48:14
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 13: Thực hành đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống....

Giải TBĐ địa 12 bài 13: Thực hành đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống....

21/05/2024 22:48:14
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

Giải TBĐ địa 12 bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

21/05/2024 22:48:14
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)

Giải TBĐ địa 12 bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)

21/05/2024 22:48:14
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giải TBĐ địa 12 bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

21/05/2024 22:48:10
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Giải TBĐ địa 12 bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

21/05/2024 22:48:10
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 6 - 7: Đất nước nhiều đồi núi

Giải TBĐ địa 12 bài 6 - 7: Đất nước nhiều đồi núi

21/05/2024 22:48:10
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển nước ta (tiếp)

Giải TBĐ địa 12 bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển nước ta (tiếp)

21/05/2024 22:48:10
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển nước ta

Giải TBĐ địa 12 bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển nước ta

21/05/2024 22:48:10
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 3: Thực hành vẽ lược đồ Việt Nam

Giải TBĐ địa 12 bài 3: Thực hành vẽ lược đồ Việt Nam

21/05/2024 22:48:06
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Giải TBĐ địa 12 bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

21/05/2024 22:48:06
Xem chi tiết

Giải TBĐ địa 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Giải TBĐ địa 12 bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

21/05/2024 22:47:32
Xem chi tiết